В мрежите на Арахна (от брой март 2009 г.)

България

 Мнозина знаят легендата за изкусната тъкачка Арахна, на която богинята Атина Палада завидяла и я превърнала в паяк - вечно тъчащо същество. Днес в света са известни около 40 700 вида паяци, а в България - над 1000. Всяка година учените откриват нови видове, за което свидетелстват и находките на българския арахнолог д-р Стоян Лазаров от Института по зоология към БАН. Досега той е намерил над 10 непознати вида, на които дава имена на древни български владетели. Всички те са български ендемити: Harpactea samuili, Lazarov, 2006, H. kubrati, Lazarov, 2008, H. asparuhi, Lazarov, 2008, H. srednogora, Dimitrov & Lazarov, 1999. По случай 120-годишнината на Националния природонаучен музей д-р Лазаров организира изложба, чиято цел е да промени негативната представа за членестоногите животинки: „Жест, който дължа на паяците", казва организаторът.
Изложбата, състояща се от 54 информационни табла, фотографии и рисунки на 30 деца от SOS селището в село Дрен, ще обиколи страната.

- Виолета Ненова

Виж целия материал