Колко мравки живеят на Земята?

Наука Природа Цивилизация

Изследване на Science Alert, публикувано на 20 септември, дава отговорa на този въпрос.

Колония на черни мравки.

Колония на черни мравки.

© Източник: iStock

На нашата планета живеят около 20 квадрилиона мравки. Това са 20 хиляди милиона милиона или в цифрово изражение 20 000 000 000 000 000 (20 с 15 нули).

Освен това, учените изчисляват, че всички мравки общо съставляват около 12 милиона тона сух въглерод. Това надхвърля масата на всички диви птици и диви бозайници в света взети заедно. Също така, това е равно на около една пета от общото тегло на хората.

Изтъкнатият биолог Едуард О. Уилсън (1929 - 2021) казва, че насекомите и другите безгръбначни са „малките неща, които управляват света“ – и е прав.

Мравките са важна част от природата. Наред с множество други роли, мравките разрохкват (аерират) почвата, позволявайки на кислорода, водата и хранителните вещества свободно да проникват до кореновата система, разпръскват семена, разграждат органични вещества, създават местообитания за други животни и формират важна част от хранителната верига.

Определянето на броя и масата на мравките осигурява важна база, позоляваща наблюдаването на популациите на мравки на фона на тревожните промени в околната среда.

Преброяване на мравките по света

Известни са над 15 700 вида и подвида мравки, включително такива, които все още не са назовани от науката. Силната социална организация на мравките е това, което им позволява да колонизират почти всички екосистеми и региони по света.

Удивителното им повсеместно разпространение подтиква много естественици да размишляват върху тяхната численост. Но досега липсваха систематични, основани на доказателства оценки.

Проучването на Science Alert включва анализ на 489 изследвания на мравешки популации, проведени от учени от цял свят.

Изследването обхваща всички континенти и основни местообитания, включително гори, пустини, пасища и градове. Използвани са стандартизирани методи за събиране и преброяване на мравки, като капани тип трап и проби от листни отпадъци. “Както можете да си представите, през повечето време това е досадна работа”, пишат учените.

Но чрез всичко това, те изчисляват, че на Земята има приблизително 20 квадрилиона мравки. Тази цифра, макар и приблизителна, е между два и 20 пъти по-висока от предишните оценки.

А предишните оценки предполагат, че мравките съставляват около 1% от изчислената популация на насекоми в света.

За разлика от нея, новата оценка е по-надеждна, защото използва данни за мравки, наблюдавани директно на терен, и прави по-малко предположения”, пишат изследователите.

След това те определят колко тежат всички тези мравки. Обикновено масата на организмите се измерва по отношение на техния въглероден състав.

Учените изчисляват, че 20 квадрилиона мравки със среден размер отговарят на сухо тегло или „биомаса“ от приблизително 12 милиона тона въглерод.

Това е повече от комбинираната биомаса на диви птици и бозайници – и около 20% от общата човешка биомаса.

Въглеродът представлява около половината сухо тегло на мравка. Ако се включи теглото на други телесни елементи, общата маса на мравките в света би била още по-висока.

Оказва се също, че мравките са разпределени неравномерно по земната повърхност. Те варират до шест пъти в различните местообитанията и достигат най-голяма численост в тропиците. Това подчертава значението на тропическите региони за поддържането на здрави популации на мравки.

Мравките са особено изобилни и в горите, и, изненадващо, в сухите райони. Но са по-рядко срещани в местообитания, създадени от човека.

Новите открития идват с няколко уточнения, пишат учените: “Например, местата за вземане на проби в нашия набор от данни са неравномерно разпределени в географските региони. И по-голямата част от пробите са събрани от земния слой, което означава, че имаме много малко информация за броя на мравките по дърветата или под земята. Това означава, че нашите открития са донякъде непълни.”

Мравките са важни за всички нас

Освен всичко друго, мравките предоставят жизненоважни „екосистемни услуги“ на хората. Например, друго скорошно проучване установява, че мравките могат да бъдат по-ефективни от пестицидите при производството на храна от фермерите.

Също така, мравките са развили тясно взаимодействие с други организми, и някои от тези организми не биха могли да оцелеят без тях. Хиляди растителни видове или хранят, или приютяват мравки в замяна на защита или разпръскване на техните семена. И много видове мравки са хищници, помагащи да се държат под контрол популациите на други насекоми.

Тревожно е, че броят на насекомите в световен мащаб намалява поради заплахи като унищожаване и фрагментиране на местообитания, употреба на химикали, инвазивни видове и изменение на климата.

А данните за биоразнообразието на насекомите са тревожно оскъдни. “Надяваме се, че нашето проучване предоставя основа за по-нататъшни изследвания и ще помогне за запълването на тази празнина.”

В интерес на човечеството е да наблюдава популациите на мравките. Преброяването им не е трудно, така че учени любители от цял свят биха могли да помогнат да се проучи как се справят тези важни животни във време на голяма промяна в околната среда.”

Петгодишно момиченце снима документално видео за горските мравки със смартфон.

Петгодишно момиченце снима документално видео за горските мравки със смартфон.

© Източник: iStock