Процесът на Иисус

Цивилизация

В най-общи линии евангелските описания на процеса на Иисус следват римската процедура.

Иисус нарушава хода на процеса, като отказва да отговаря на разпита на Пилат.
Илюстрация: iStock
Иисус нарушава хода на процеса, като отказва да отговаря на разпита на Пилат. Илюстрация: iStock

Пилат, който заемал поста съдия в Рим, вероятно е бил запознат със законите. Римската империя признавала два правни кодекса. Ius civile се прилагал само към римски граждани – именно по тази причина Павел, който е родом от Тарс и следователно е римски гражданин, може да настоява на процес в Рим, вместо да се остави на милостта на съда в Цезарея или Йерусалим.

За всички неграждани в окупираните територии, обаче, се прилагал Ius gentium – „Правото на народите”. Според тази юрисдикция всички големи процеси, включително углавните, се изслушвали от чуждестранен прокурор – praetor peregrinus. Когато такъв нямало на разположение, задачата се възлагала на старшия legatus. Тъй като се случило Пилат да е в града по време на процеса на Иисус, това бреме се паднало нему. Процесът по процедурите на ius gentium има три фази.

Ранните години на Иисус - какво знаем?

Вижте повече

Ранните години на Иисус - какво знаем?

Знаем, че Иисус е израснал в Назарет и че Йосиф е бил дърводелец. Ако това е вярно, то и Иисус като първороден син на Йосиф несъмнено...

Първоначално обвинителите delatores излагат своята теза. В евангелията тази роля се изпълнява от първосвещениците. След това се призовават свидетели, които да потвърдят или опровергаят обвинението. После на обвиняемия се дава възможност да се защити. Накрая председателстващият съдия произнася присъдата си. Иисус обаче нарушава хода на процеса, като отказва да отговаря на разпита на Пилат.

Това развитие на нещата е объркващо, тъй като при липса на надлежна защита присъдата може да се сметне за невалидна. В Евангелието на Йоан отговорите на Иисус са особено показателни.

Например когато по време на първия разпит Пилат му задава поредица от въпроси, Иисус дава единствено повърхностни и уклончиви отговори (Йоан 18: 33-38), като се изключи един красноречив коментар: „Моето царство не е от тоя свят.” В Евангелието на Матей Иисус въобще отказва да отговаря (Матей 27: 14).

Из: "История на Библейския свят"

© National Geographic Society, 2007

© българско издание: СББ Медиа АД, 2016