Нощни ловци (от брой ноември 2008 г.)

България

 Прилепи?! Не бързайте да се страхувате! Тези безобидни летящи бозайници са сред най-интересните животински видове и съставляват 30% от разнообразието на българската бозайна фауна. Съществуват на Земята отпреди 55 млн. години. В България има 33 вида (само насекомоядни), които се срещат почти навсякъде и според Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр.77/9.08.2002 г.) всички
те са строго защитени. За изучаването и опазването на популациите усилено работи Центърът за изследване и защита на прилепите към НПМ-БАН. Една от дейностите му е изпълнението на националната система за мониторинг на важните за опазването на прилепите местообитания. На базата на изследвания на различни райони у нас (най-добре проучени са пещеролюбивите видове в Западна Стара планина, Предбалкана и
Източните Родопи) се изготвят екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда. „Строителството, особено в защитените територии, намалява техните убежища и места за хранене, което е причина за намаляване на популациите им на много места в страната" - казва Боян Петров, член
на екипа на Центъра.
От 1996 г. Центърът организира и провеждането на Европейска нощ на прилепите в България, която тази година се състоя с подкрепата и на National Geographic България.

-Виолета Ненова

снимка: Боян Петров

Свали като PDF