ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС ЗА ДЕЦА НА СП. NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРАН ОТ СББ МЕДИА АД, ИЗДАТЕЛ НА СП. NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS БЪЛГАРИЯ
 2. ОФИЦИАЛНИ СВЕТОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС ЗА ДЕЦА НА NATIONAL GEOGRAPHIC

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС ЗА ДЕЦА НА СП. NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРАН ОТ СББ МЕДИА АД, ИЗДАТЕЛ НА СП. NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS БЪЛГАРИЯ

УВОД

National Geographic KIDS България се включва към инициативата на Националното географско дружество, като за шеста година организира национален фотоконкурс за деца, гарантирайки участието на победителите в международния етап на конкурса. Фотографиите, спечелили първите места в националния конкурс, ще бъдат публикувани на страниците на сп. National Geographic България през февруари 2016 г. и ще получат възможността да участват в международния етап от конкурса. Победителят в международния конкурс ще пътува с придружител до Вашингтон, окръг Колумбия, за да разгледа седалището на Националното географско дружество. Чрез представянето на материали за участие всеки кандидатствал приема официалните правила и гарантира, че е спазил всички изисквания, посочени там. Конкурсът се базира на умения; шансът не играе роля при определяне на победителите.

СРОК

Националният фотографски конкурс на National Geographic KIDS България започва на 1 септември 2015 г. и завършва на 15 ноември 2015 г. Победителите в националния конкурс на National Geographic KIDS България ще бъдат избрани до края на месец декември 2015 г.

НАГРАДИ

Спечелилите първо място във всяка категория на Националния конкурс автоматично се класират за участие в Международния фотографски конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът”), в който сред всички участници ще бъде избран 1 (един) победител за голямата награда - екскурзия до седалището на Национално географско дружество във Вашингтон, окръг Колумбия за победителя и негов или неин родител или законен настойник за 5 (пет) дни и 4 (четири) нощувки. National Geographic KIDS България си запазва правото по свое усмотрение да награди призьорите (I, II и III място) във всяка категория от Националния конкурс, като наградите ще бъдат обявени в рекламните материали, анонсиращи националния етап на конкурса.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 5 до 14 години, живущи в България, с изключение на деца на служители на Националното географско дружество, СББ Медиа АД, семействата им и лица, свързани с фотографския конкурс.

КАТЕГОРИИ

Категориите за тази година са: “Удивителни/забавни животни”, „Невероятно, но факт”, „Дръзки изследователи” и „На почивка”. Възможните обекти са от екзотични пейзажи до необичайни сцени от ежедневието. Всеки участник в конкурса може да изпрати до 5 (пет) фотография за всяка категория.

Изпратената фотография трябва да бъде придружена от попълнено заявление за участие и документ, гарантиращ авторството върху фотографията и позволяващ използването й от National Geographic KIDS България и издателство СББ Медиа АД, който можете да изтеглите на адрес www.nationalgeographic.bg, рубрика „Конкурси”. Фотографии няма да се връщат.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Всички представени за участие материали трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:

 • фотографиите трябва да са направени до три години преди датата на участие и не трябва да са печелили награда в международен конкурс за фотография на National Geographic KIDS.
 • фотографията трябва да е оригинален материал с автор - участника в конкурса. С включването си в конкурса участникът потвърждава, декларира и гарантира, че представената фотография е оригинално произведение, създадено единствено от него; че фотографията не нарушава каквито и да са авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация; че никоя друга страна няма каквито и да са права, права на собственост, претенции или права на участие във връзка с фотографията;
 • не е задължително фотографиите да са направени с дигитален фотоапарат. Допускат се и сканирани изображения от негативи, диапозитиви или фотографски отпечатъци. Фотографиите могат да бъдат цветни или черно-бели с размери, не по-големи от 20х25 см.;
 • фотографиите не трябва да съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание;
 • засилване на контраста и/или корекция на цветовете са допустими. Други промени на оригиналната фотография са недопустими и водят до дисквалифицирането й в надпреварата за получаване на награда.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците в Националния конкурс приемат и се съгласяват с всички официални световни правила на Международния фотографски конкурс, както и със следните допълнителни ограничения: в срок от 1 (една) година след приключване на националния етап на конкурса наградените фотографии на победителите в Националния конкурс не могат да бъдат предоставяни и/или изпращани за участие в други конкурси и/или изложби и/или изяви освен с писмено разрешение от National Geographic KIDS България. Победителите разрешават изключителното право на ползване на наградените фотографии от Издателството, което включва безвъзмездното многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой и неограничен тираж на наградените фотографии на хартия и/или в електронен формат в бъдещ брой (или броеве) на списание National Geographic KIDS и/или други списания на Издателството, както и използването на снимките с рекламни и промоционални цели без допълнително заплащане, до 31.12.2016 г. Всяко нарушение от страна на победителите ще бъде тълкувано като нарушаване на общите условия и нарушителите ще бъдат подведени под отговорност за пропуснати ползи.


горе

ОФИЦИАЛНИ СВЕТОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС ЗА ДЕЦА НА NATIONAL GEOGRAPHIC

СПОНСОР

Спонсорът е National Geographic Society (Национално географско дружество или НГД), с адрес: 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036-4688, USA (“Спонсорът” или “НГД”).

СРОК

Международният фотографски конкурс на National Geographic (“Конкурсът”) приключва на 18 декември 2015 г. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите официални правила („Официални правила“). С подаването на заявка за участие, всеки от участниците се съгласява с Официалните правила и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила. Конкурсът се основава на умения и при определянето на победителите шансът не играе роля.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В Конкурса могат да участват единствено лица, които са спечелили първо място в националните фотографски конкурси на National Geographic, проведени от издателите на National Geographic в различните страни през периода от 1 юни 2014 г. до 15 ноември 2015 г.(“Национални конкурси”).

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В КОНКУРСА

Спечелилите първо място фотографии в четирите категории на Националните конкурси („Удивителни Животни”, „Невероятно, но факт”, „Дръзки изследователи” и „На почивка”), (“Категориите”) автоматично (в зависимост от това дали отговарят на изискванията) участват в този Конкурс. Спонсорите на всеки от Националните конкурси автоматично подават за участие в международния конкурс класираните на първо място фотографии във всяка от четирите категории. Не се поема никаква отговорност за изгубени, закъснели или неправилно изпратени заявки за участие или непредставянето им от страна на организатора на националния конкурс. Други фотографии не се допускат за участие. Всички представени материали следва да бъдат съобразени с изискванията посочени в официалните правила („Изисквания към фотографиите“):

 • Фотографиите трябва да са направени до 3 (три) години от датата на подаване на заявка за участие.
 • Фотографията трябва да е оригинален материал с автор - участника в конкурса. С включването си в конкурса, участникът потвърждава, декларира и гарантира, че представената фотография е оригинално произведение, създадено единствено от него, че фотографията не нарушава каквито и да са авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация, и че никоя друга страна няма каквито и да са права, права на собственост, претенции или права на участие във връзка с фотографията.
 • Фотографиите не трябва да съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
 • Фотографиите трябва да отговарят на следните технически спецификации:
  • Цветни или черно-бели фотографии. На всяка фотография трябва да бъде посочено и описано името на участника, адрес с държава на родител или настойник на участника и телефонен номер на родител или настойник на участника.
  • На НГД се предоставят оригиналните диапозитиви или негативи – jpeg или jpg, с размер на файла не повече от 5 MB, широчина 1600 pxl. широчина (за хоризонтални фотографии) или височина (за вертикални), 12х18 см на 300 dpi (9m), така че те да могат да се публикуват.
  • Фотографиите трябва да са на дигитален носител.
  • Допускат се за участие фотографиите заснети на дигитална камера или конвенционален филм.
  • Не се допускат дигитално обработени фотографии.
  • Не се допускат рамкирани фотографии.
 • Заявките за участие във всяка една от категориите ще бъдат оценявани поотделно, в съответствие с критериите за оценка, дефинирани по-долу.
 • Всеки участник, чиято фотография не отговаря на изискванията, може бъде дисквалифициран по усмотрение на Спонсора, независимо от факта, че съответната фотография е спечелила Национален конкурс.
 • Спонсорът си запазва правото да подложи на анализ оригиналната фотография/ изходните материали, с оглед потвърждаване на съобразността им с настоящите правила.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

 • В случай че фотографията съдържа материали или елементи, които не са собственост на участника и/или които са обект на правата на трети страни и/или в случай че на фотографията се появяват лица, чието съгласие за публикуване трябва да бъде получено, тогава участникът е отговорен за получаването на всички разрешения и съгласия, необходими за публикуване и използване на фотографията без каквато и да е допълнителна компенсация. В случай че на фотографиите има лице, което е непълнолетно, се изисква подпис на родител или законен настойник при всяко разрешение за публикуване.
 • Всеки участник трябва да е подготвен да представи писмено лично разрешение за публикуване от страна на всички лица, които се появяват на фотографиите, и/или от притежателя на авторското право върху каквато и да е скулптура, произведение на изкуството или друг материал, спрямо който е учредено авторско право и който се появява в представени за участие фотографии. Това ще упълномощи Спонсора и лицензополучателите на последния (“Упълномощени страни”) да възпроизвеждат, разпространяват, излагат, и да създават производни материали на базата на която и да е представена за участие фотография или популяризиране на Конкурса, в която и да е медия, във връзка с Конкурса или представяне на Конкурса.

КОНКУРСНИ НАГРАДИ

Избира се 1 (един) победител за голямата награда. Голямата награда представлява екскурзия до седалището на Национално географско дружество във Вашингтон, окръг Колумбия за победителя и негов или неин родител или законен настойник за 5 (пет) дни и 4 (четири) нощувки. Наградата включва двупосочен въздушен транспорт, туристическа класа, до и от голямо летище, което се намира в близост до дома на победителя, настаняване в хотел за 4 (четири) нощувки, церемония по награждаване, удостоверение за парична награда в размер на US$50 за покупка от магазина на National Geographic, както и парична награда в размер на US$ 500. Всички други разходи се поемат от самия победител. Датите на екскурзията трябва да са от 1 февруари 2016 г. до 31 януари 2017 г. Лицето, придружаващо победителя, трябва да подпише декларациите за освобождаването от отговорност и за право на публикуване, посочени по-долу. Приблизителната търговска стойност (ARV) на наградата е US$ 3,700. Джобните пари, трансферите, застраховката (включително пътна застраховка) и всички други разходи, свързани с получаването и използването на Голямата награда и които не са посочени тук са отговорност на самия победител и неговия/нейния придружител. Всички подробности по наградата се решават по еднолично усмотрение на Спонсора.

 • Търговската стойност на Голямата награда може да варира според местоживеенето на победителя. Всяка разлика между действителната търговска стойност на наградата и приблизителната й търговска стойност не се възстановява.
 • Ако победителят на Голямата награда не може да пътува с родител или законен настойник на посочените дати за екскурзията, тогава по усмотрение на Спонсора, може да се избере алтернативен победител на Голямата награда въз основа на критериите за присъждане, посочени по-долу.
 • Победителят на Голямата награда и неговият/нейният придружител трябва да пътуват заедно по еднакъв маршрут. Може да са приложими известни наредби и условия. Победителят на Голямата награда и неговият/нейният придружител носят отговорност за всички необходими разрешителни и застраховки във връзка с пътуването. Пътните резервации се правят чрез Националното географско дружество. С приемането на Голямата награда, победителят и неговият/нейният родител или законен настойник декларират, че осъзнават факта, че това пътуване, независимо дали е през развити или отдалечени региони, и независимо дали се осъществява със самолет, автомобил, лодка, сал, или друго превозно средство, или пеша, или по суша, или по вода, или по въздух, съдържа вътрешно присъщ елемент на риск от злополука, заболяване, телесна повреда, загуба или смърт, които могат да бъдат причинени от небрежност, природни сили, диви животни, или други, известни или неизвестни въздействия. Победителите гарантират, че приемат факта, че подобни рискове могат да съществуват във всеки един момент преди, по време на и след екскурзията. За да може да бъдат обявен за победител и да се ползват от правото си на подобна екскурзия, потенциалният победител и неговият/нейният родител или законен настойник трябва да са подготвени да приемат риска и по искане на спонсора да потвърдя в писмен формат, че го приемат. От потенциалните победители се изисква да подпишат и изпратят обратно 15 (петнадесет) дни след изпратено уведомление: Клетвена декларация, Декларация за право на участие, Документ за освобождаване от отговорност, и в случаите, когато това е законово допустимо, Разрешение за публикуване и Гаранция за собственост и Лиценз, посредством, които участникът гарантира, че той/тя е собственик на Фотографията и по силата на които предоставя на Спонсора правото да използва фотографията, както е посочено в Лиценза по-долу.
 • Не се разрешава никакво прехвърляне, възлагане или замяна на награди от страна на победителите. В случай че определена награда (или част от награда) не е в наличност, Спонсорът, по свое усмотрение си запазва правото да замени първоначално предвидената награда (или съответната част от нея) с алтернативна награда, която има същата парична стойност и/или характеристики, освен ако подобно действие не се забранява от закона.
 • В случай че поради някаква причина, даден победител не получи наградата (или която и да било част от нея) на датите и в часовете, определени от Спонсора, то участникът се лишава от наградата (или част от нея) като нито парични средства в брой, нито непарична награда се предоставят вместо съответната анулирана награда (или част от нея).

ОЦЕНЯВАНЕ

 • Конкурсът включва 1 (един) кръг на оценяване. Комисия от експерти на National Geographic (“Жури”) ще оценява всички имащи право на участие представени снимки на базата на следните критерии (“Критерии за оценка”)
 • (1) Творчество 50%
 • (2) Фотографско качество 50%

В случай на равен резултат, единствено снимките с равен резултат се предоставят за повторно оценяване на Журито. В случай че равният резултат се запази и след повторното оценяване, фотографията, която има по-висок резултат според критерия за творчество се обявява за спечелила Конкурса.

 • Победителите се избират на или около 7 януари 2016 г., като известията до родителите или законните настойници на избраните участници се изпращат на или около 12 януари 2016 г.
 • Решенията на Журито са окончателни и обвързващи.

ЛИЦЕНЗ

С участието си в Конкурса всички участници (включително техните съответни родители и законни настойници) предоставят неотменяем, вечен и неизключителен лиценз на Упълномощените страни да възпроизвеждат, разпространяват, показват, и създават производни материали с участващите снимки (като се споменава името на автора), във връзка с Конкурса и популяризирането му, в която и да е известна към настоящия момент или в бъдеще медия, включително, но без да се ограничава до: излагане в рамките на евентуална изложба на победителите, публикуване в книга, съдържаща подбрани снимки, представени на Конкурса; публикуване в списание National Geographic Kids или в интернет. Показването или публикуването на която и да е от фотографиите на уебсайта на Упълномощените страни не показва, че участникът ще бъде избран за победител. От Упълномощените страни не се изисква да заплащат каквото и да е допълнително възнаграждение или да искат каквото и да е допълнително одобрение във връзка с подобно използване. Освен това, чрез включването си в Конкурса всеки участник предоставя на Упълномощените страни неограничено право да използват всички декларации, предоставени във връзка с Конкурса, както и снимки или изображения на участниците в Конкурса, или да решат да се въздържат от подобно действие, единствено по тяхно усмотрение

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

С включването си в Конкурса, участниците приемат да предпазят, защитят и освободят от отговорност Националното географско дружество (НГД) и неговите партньори, свързани лица, дъщерни дружества, рекламни агенции, агенти и техните служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в този Конкурс или други дейности свързани с Конкурса, включително пътуване, и приемането и използването, злоупотребата със или притежаването на каквато и да е награда, присъдена съгласно настоящите правила.

УСЛОВИЯ

ТОЗИ КОНКУРС НЕ Е ВАЛИДЕН НА ТЕРИТОРИИТЕ, КЪДЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. Участниците се съгласяват, че Конкурсът се подчинява на и се ръководи от законите на окръг Колумбия, САЩ, като компетентната юрисдикция за каквито и да било спорове. По силата на настоящите Официални правила всеки един участник изрично се отказва (до степента, разрешена от закона) от правото за водене на съдебни спорове, за подаване на заявление за съдебна защита под формата на възбрана, или за каквото и да е друго отнасяне за съдебна или друга процедура в случай на спорове или претенции в резултат на или във връзка с този Конкурс. Може да се прилагат определени правила и условия. Представени за участие материали се дисквалифицират в случай че Спонсорът определи, че съответната фотография не е оригинал, или че

материалите не подлежат да участие, че са непълни, повредени, несъобразени с изискванията, променени, подправени, в случай че тяхното снимане е съпроводено от нарушения или в случай че са придобити посредством измама или кражба.

Участниците приемат също (а) да бъдат обвързани от настоящите Официални правила; (б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани със Конкурса, и (в) че в случай че участникът спечели, Спонсорът може да използва наградените снимки, както и името на всеки един от победителите, техните снимки, изображения и/или глас в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса или бъдещо популяризиране на същия без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение. Единствено лицата, спечелили награди, носят отговорност за всички федерални/провинциални/териториални и национални данъци (било то национални или чуждестранни включително върху доходите, продажбите и налозите върху вноса), таксите и допълнителните налози върху наградите. В случай че избраният победител (и) няма право да получи или в случай че откаже да получи наградата, последната се анулира, като Спонсорът единствено по свое усмотрение може да реши дали да присъди наградата на друг участник. Спонсорът си запазва правото да провери валидността и автентичността на всички материали, представени за участие, и/или който и да било участник (включително самоличността и адреса на участника) и да дисквалифицира материал, които не е съобразен с настоящите Официални правила. Неприлагането от страна на Спонсора на неговите права на който и да е етап не съставлява отказ от тези права.

ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

В случай че конкурсът не може да се проведе по планирания начин поради причини, извън контрола на НГД, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, НГД си запазва правото, да дисквалифицира лицето/лицата, които са се намесили неправомерно, и/или да анулира, прекрати, промени или временно да преустанови провеждането на Конкурса. Ако Спонсорът отмени или прекрати конкурса, той не запазва никакви права върху представените фотографски материали.

СПИСЪК НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Участниците носят отговорност за спазването на настоящите Официални правила. Имената на победителите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: kids.nationalgeographic.com/photo-contest/ след 31 януари 2016 г. За да получите имената на победителите, изпратете самоадресиран плик с марка до: 2012 National Geographic Kids; International Photography Contest, National Geographic Society, 1145 17th St. NW, Washington, DC; 20036, attn: Jennifer Jones.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Участниците приемат, че личните данни, особено имената и адресите могат да бъдат подлагани на обработка, споделяни и по друг начин ползвани за целите и в контекста на Конкурса както е описано в настоящите Официални правила. Данните могат да бъдат използвани също и от Спонсора с цел да се провери самоличността на участника, неговият пощенски адрес и телефонен номер или по друг начин да се провери правото на участие в Конкурса. Участниците имат право на достъп, преглед, поправка или анулиране на всякакви лични данни, които са предоставили на Спонсора чрез писмо, адресирано до: 1145 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036.

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗВЕСТИЯ. ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ СПИСЪКА С АДРЕСИ

Всяко лице (или надлежно упълномощен представител) може да реши да заличи името и адреса си от списъците, използвани от Националното географско дружество за получаване на информация за конкурси или лотарии. За заличаване името на определено лице от всички подобни списъци, следва да подадете писмена молба до: National Geographic Society, Kids International Photo Contest, Attention: Jennifer Jones, 1145 17th Street, NW, Washington, DC 20036-4688

горе