сп. National Geographic - Февруари 2019
National Geographic KIDS - Февруари 2019

Официални правила на промоцията "Изследвай България с Линекс"

30.9.2014 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

„ИЗСЛЕДВАЙ БЪЛГАРИЯ С ЛИНЕКС”

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоционалната кампания „Изследвай България с Линекс” (наричана по-долу за краткост „Промоцията”) се организира и провежда от Сандоз Д. Д., Търговско представителство, БУЛСТАТ: 175008987, с адрес: гр. София, п.к. 1766, Бизнес Парк София, сграда 7Б, ет. 3, наричано по–долу за краткост “Организатор”, със съдействието на „СББ Медиа” АД – издател на списание „NationalGeographicБългария”.

 2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 Промоцията ще бъде проведена в съответствие с настоящите правила, наричани „Официални правила на Промоцията”, както и с приложимите правни норми.

 Официалните правила на Промоцията ще бъдат публикувани на интернет страницата www.nationalgeographic.bg през целия срок на Промоцията. 

 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като евентуалните промени ще влизат в сила след публикуването им на www.nationalgeographic.bg.

 3. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДУКТИ

  Промоцията ще бъде проведена на територията на Република България и ще включва следните продукти: Линекс Гастро капс. 25 мг. X 16, Линекс Гастро капс. 25 мг. х 32, Линекс Форте капс. X 14, Линекс Бейби саше X 10, Линекс Бейби саше X 20, Линекс Имуно капс X 20, заедно наричани по-долу „Линекс”.

 Промоцията ще бъде провеждана в някои търговски обекти (аптеки, дрогерии) на територията на България, които са приели да участват в Промоцията и да спазват настоящите Официални правила („Обекти, участващи в Промоцията”). В Обектите, участващи в Промоцията, ще бъдат поставени промоционален плакат, дисплей и/или други промоционални материали, които указват, че съответният обект участва в Промоцията.

 С цел избягване на съмнения, Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се предлага Линекс, ще участват в Промоцията. Организаторът не поема задължение всяко лице, закупило Линекс  на територията на България през срока на Промоцията, да получи възможност да участва в нея.

 4. НАГРАДИ

 Организаторът ще предостави на Обектите, участващи в Промоцията, общо до 52 000 броя скреч карти, които следва да бъдат предоставяни на лица, закупили Линекс в горните Обекти по време на Промоцията.

 Съгласно условията на Промоцията, всяко лице, получило скреч карта, има право да получи награда, посочена на съответната скреч карта, а именно: Карта „500 туристически обекта в България“ или специално издание на списание „National Geographic България” - „България – природа и култура през погледа на National Geographic България”, издадено от „СББ Медиа” АД.

  Организаторът ще осигури общо до 52 000 бр. награди, както следва:

 §           50 000 бр. карти „500 туристически обекта в България“;

§           2 000 бр.  специално издание на списание „National Geographic България” - „България – природа и култура през погледа на National Geographic България”, наричано по-долу „Специалното издание”.

5. СРОК на промоцията

 Промоцията започва в 9.00 часа на 1 юли 2014 г.

 Скреч картите и картите „500 туристически обекта в България“, спечелени като награди, ще бъдат раздавани в Обектите, участващи в Промоцията, до изчерпване на съответните количества, предоставени от Организатора,  но не по-късно от 24:00 часа на 30 септември 2014 г.

 Участниците, спечелили Специално издание, имат право да заявят получаването на същото в срок до 30.09.2014 г. по начина, описан в т. 7 по-долу.

 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 Награди имат право да получат физически лица, навършили 18 годишна възраст, които през срока на Промоцията са закупили опаковка Линекс от Обект, участващ в Промоцията, и са получили скреч карта (наричани по-долу за краткост „Участници”).

 Служителите на Организатора, на „СББ Медиа” АД и на Обектите, участващи в Промоцията, както и членовете на техните семейства, нямат право да получават награди. За целите на настоящите Официални правила, „член на семейство” включва съпрузите, децата до 18 годишна възраст, както и лицата, живеещи във фактическо съжителство или в едно домакинство със съответния служител.


7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 Всеки Участник, който получи скреч карта, следва да изтрие означено на нея поле, за да получи информация коя от наградите печели. Всяка скреч карта дава право да бъде получена една награда, посочена на скреч картата като спечелена.

 В случай, че изтритата скреч карта носи право на получаване на карта„500 туристически обекта в България“, за да получи същата съответният Участник следва незабавно да предаде изтритата скреч карта на служител на Обекта, участващ Промоцията, в който Участникът е получил скреч картата. Служителят на Обекта, участващ в Промоцията, предава на Участника спечелената карта„500 туристически обекта в България”  срещу предаване на печелившата скреч карта.

 Скреч картите, които дават право да бъде получено Специално издание, съдържат сериен номер и уникален код. За да получи наградата си, съответният Участник следва да посети интернет страницата www.nationalgeographic.bg, да маркира банера, рекламиращ Промоцията,  и да извърши регистрация чрез попълване и подаване на електронен  Талон за доставка („Талон”). В талона следва да бъдат попълнени серийният номер и  уникалният код, посочени на печелившата скреч карта, както и данни на Участника: три имена, адрес за доставка на наградата на територията на България, и-мейл и телефон за връзка. Всяка комбинация от сериен номер и код е уникална, може да бъде регистрирана само веднъж и дава право на едно Специално издание. Няма ограничение за броя регистрирани различни комбинации от един Участник.

 При опит за регистрация на несъществуващ (грешен) сериен номер или код, или на несъществуваща (грешна) комбинация от сериен номер и код, Участникът ще получи обратна информация, че скреч картата не е валидна или кодът не е приет. При опит за повторна регистрация на комбинация от сериен номер и код или поотделно на сериен номер или код, които вече са регистрирани, Участникът ще получи обратна информация, че картата вече е регистрирана и че не може да бъде приета повторно.  С изтичане на срока за активация на скреч картите, посочен по-долу, техническата възможност за регистрация на скреч карти ще бъде преустановена.

 Регистрацията за заявяване на Специално издание следва да бъде извършена в срок до 24:00 часа на 30.09.2014 г.

 При условие, че подаденият Талон за доставка отговаря на изискванията, Организаторът следва да осигури за своя сметка еднократна доставка на Специалното издание по куриер, до адреса на територията на България, посочен от Участника в Талона за доставка, в срок до 30 (тридесет)дни от извършване на регистрацията. В случай че спечелилият Участник не може да бъде открит на посочения от него адрес, в срок до 31.10.2014 г. Участникът има право да се свърже с Oрганизатора на тел. 02 4016 849 или 0800 12321 или на електронен адрес abonamenti@sbb.bg и след като посочи алтернативен адрес за доставка на територията на България, да получи наградата си по куриер в срок до 7 дни. Организаторът не поема задължение да пази или предоставя спечелени Специални издания след изтичане на горния срок.

 Специалното издание следва да бъде предадено от куриера на лице, което при доставката се намира на адреса, посочен в съответния Талон за доставка, и подпише товарителницата за приемане на пратката. Организаторът не носи отговорност, в случай че Специалното издание бъде предадено на лице, което е различно от лицето, подало Талона за доставка.

 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време преди изтичане на посочения в т. 5 по-горе срок на Промоцията, в случай на форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора. В случай на прекратяване на Промоцията преди изтичане на горния срок, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на www.nationalgeographic.bg.

 

В случай на предсрочно прекратяване на Промоцията, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните награди на Участниците, които вече са получили скреч карти по т. 3 по-горе, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на Участниците, на лицата, извършващи дейност в Обектите, участващи в Промоцията, или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Промоцията.

 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, за достоверността на съдържащата се в тях информация, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване, ползване или с ползването на информацията, съдържаща се в тях, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Промоцията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Промоцията.

Без да се ограничава горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от Участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

 Организаторът не носи отговорност, в случай че лицата, осъществяващи дейност в Обектите, участващи в Промоцията, не изпълнят задълженията си за предаване на скреч картите и/или на награди, или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Промоцията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред Участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

 Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за извършване на регистрация за заявяване на награда, в случай на загуба на информация или смущения или технически проблеми, осуетяващи или затрудняващи ползването на електронната страница www.nationalgeographic.bg, поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора, например, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, проблеми с предоставяни от трети лица услуги, неуспешно предаване на данни, и каквато и да е друга техническа неизправност. Организаторът не гарантира, че регистрацията за награди ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на Участниците върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством интернет страницата www.nationalgeographic.bg.

 Организаторът не носи отговорност за непотърсени в съответния срок по т. 7 по-горе награди.

 Организаторът не се задължава да води кореспонденция с Участниците по време на Промоцията или след нейното прекратяване.

 10. ЛИЧНИ ДАННИ

 Попълването на Талона за доставка зна награда ще бъде считано за изрично съгласие от страна на съответния Участник:

 - Организаторът да събира и обработва предоставените от Участника лични данни, с цел осъществяване на Промоцията и спазването на вътрешните процедури на Организатора;

 - Организаторът да предоставя горните данни на трети лица, на които Организаторът е възложил извършването на услуги във връзка с Промоцията (например, но не само – на лица, оказващи куриерски услуги, на рекламни агенции, на лицето, извършващо поддръжка на интернет страницата на Промоцията, и др.), както и

 - Организаторът или оторизирани от него лица да търсят Участника на предоставен от него телефон за контакт във връзка с Промоцията и/или с получаване на наградите.

 Организаторът на Промоцията е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен № 336455 в електронния Регистър на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

 Организаторът на Промоцията, или определените от него лица или дружества, ще обработват личните данни, предоставени от Участниците в Промоцията, единствено във връзка с Промоцията и в съответствие с изискванията на приложимите правни норми. След приключване на Промоцията и свързаните с нея дейности, базата данни, съдържаща лични данни на Участниците в Промоцията ще бъде изтрита.

 Всеки Участник има право да поиска достъп, заличаване, коригиране или блокиране  на негови лични данни, обработвани от Организатора, както и да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни, при наличие на законово основание за горното, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес: гр. София, п.к. 1766, Бизнес Парк София, сграда 7Б, ет. 3.

 11. Приложимо право

 За всеки спор относно Промоцията, участието в нея и получаването на награди, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Организаторът ще положи усилия за уреждане на отношенията и споровете с трети лица във връзка с Промоцията чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнасян за решаване пред компетентния съд в гр. София.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. разбрах